Poradna Evelína

… pro radost a spokojenost ve Vašem životě

Rodinné a systemické konstelace

Jsme zapleteni v osudech našich předků? Hraje hierarchie a systém opravdu tak podstatnou roli?

Co jsou konstelace a jak mohou pomoci?

Konstelace jsou alternativní terapeutickou metodou, metodou rozvoje osobnosti a sebepoznání. Rodinné konstelace nám pomáhají rozpoznat, jak jsme ovlivňováni osudy ostatních členů naší původní rodiny (a to i několik generací nazpátek, aniž bychom je kdy osobně poznali) a jak na tomto základě vznikají naše partnerské vztahy či vztahy k dětem. Kromě rodinných konstelací existují další druhy konstelací, které se zabývají jinými konkrétními systémy (tzv. systemické konstelace), např. partnerské konstelace, profesní (firemní) konstelace, experimentální (konstelace problému, konstelace zdravotních symptomů, konstelace vnitřního dítěte, konstelace vnitřního přesvědčení) apod.

Rodinné a systemické konstelace mohou pomoci:

  • při konfliktech a osudových událostech v rodině (jakými mohou být např. rozvod, úmrtí člena rodiny, narození postiženého dítěte, zneužití, apod.);
  • ve vztazích, ať už v partnerství, ve vztazích k dětem nebo rodičům (do této kategorie spadají témata jako např. časté nebo opakované rozchody, neustálé hledání vztahu, disharmonie ve vztahu, špatná nebo žádná komunikace ve vztahu, manipulace, žárlivost, neláska, vyčlenění člena rodiny atd.);
  • při nemoci (např. opakované nemoci, nemoci v rodině, atd.);
  • při nutkavém chování (jakým je fobie, závislost či posedlost);
  • při stále se opakujících situacích a nechtěných reakcích v daných situacích;
  • při hledání osobního či profesního úspěchu;
  • při stagnaci či personálních problémech ve firmě;
  • když se vám v životě nedaří pozitivní změna a nevíte proč

Všichni jsme členy nějakých systémů. Systémem je rodina, partnerský vztah, škola, pracovní kolektiv, stát apod., stejně tak je systémem i naše tělo. V systému panují mezi jeho jednotlivými členy/částmi určité vazby. Konstelace nám nabízí pohled na celý systém i na jeho části a jednotlivé vazby mezi nimi, které běžně nevnímáme. 

Pomocí konstelací můžeme objevit nové vhledy a změnit vnitřní obraz naší reality. Změníme-li svůj vnitřní obraz, můžeme v životních situacích reagovat jiným způsobem než dosud, na což následně reaguje i naše okolí. Jan Bílý, zakládající člen České asociace systemických konstelací, uvádí, že “konstelace nám dávají možnost zažít pocit sounáležitosti, dostat se k našim kořenům, k předkům, ke zdroji síly – tím se dostáváme k sobě, ke své podstatě”.

Současné problémy mohou mít přímou souvislost s traumaty, která utrpěli členové předchozích generací. Bert Hellinger to popisuje jako “systémové zapletení”, psychiatr Ivan Böszormenyi-Nagy jako “jev neviditelné loajality”. Přijetí situace, která se stala v minulosti, nebo přijetí vyloučených členů systému, může obnovit rovnováhu v systému a omezit působení negativních situací. Toto přijetí je nutné učinit nejen ve vědomé rovině, ale i v podvědomé.

Rodinné a systemické konstelace tak, jak je aplikuji ve své poradně, vychází z techniky, jejíž základy položil a podrobně popsal německý psychoterapeut Bert Hellinger v 80. a 90. letech minulého století. Tato technika se částečně opírá o zkušenosti Jacoba Lewi Morena (zakladatele psychodramatu), dále Ivana Böszörmenyi-Nagyho (průkopníka transgeneračního systémového myšlení), Miltona Ericksona (průkopníka krátké terapie a hypnoterapie), Erica Berneho (který popsal pojem životních scénářů) a Virginie Satirové (označované za matku rodinné terapie). 

Jak probíhají konstelace?

Rodinné a systemické konstelace lze sestavit jak individuálně, tak skupinově.

V případě skupinové konstelace klient v kruhu krátkosti přednese své téma, na kterém by chtěl pracovat. Poté si zvolí z ostatních účastníků konstelace zástupce za sebe a další členy systému (tj. rodiny, firmy nebo zástupce zdravotního problému apod.). Vybrané osoby postaví do konstelačního pole (do předem vyhrazeného prostoru). Zástupci jednotlivých osob sami nacítí pocity těch, které představují, aniž by o nich cokoli věděli, nebo je dokonce znali. Na vzájemném postavení jednotlivých členů se začnou ukazovat vazby mezi jednotlivci a dynamika systému, která je na vědomé úrovni nepozorovatelná. Klient v podstatě pozoruje “divadlo”, které se před ním odehrává. Na světlo vyplouvá to, co bylo dosud skryto, a co pomáhá.

Individuální konstelace probíhají obdobně, jako skupinové. Jednotlivé členy systému zde představují zástupné věci (např. papíry, plyšové hračky apod.). Klient je rozestaví na podlahu a sám přechází mezi jednotlivými rolemi. Individuální konstelace jsou pro klienta náročnější, nicméně jejich účinek je stejný.

Pro koho jsou konstelace vhodné?

Konstelace jsou vhodné pro každého, kdo chce na sobě něco změnit. 

Skupinové konstelace pořádám pro muže i ženy, většinou jsou skupiny smíšené, pokud nejsou nějak speciálně tematicky zaměřené. V případě, že je klient mladší 18 let, požaduji písemný souhlas jeho rodičů nebo zákonných zástupců. 

V případě, že byl klient v uplynulých dvou letech v psychiatrické péči, je konečné rozhodnutí o zařazení do konstelace na mém uvážení. Každý klient podepisuje Prohlášení a podmínky účasti na konstelaci, jehož znění si zde můžete přečíst.

© červen 2023

Poradna Evelína