Poradna Evelína

… pro radost a spokojenost ve Vašem životě

Kineziologie One Brain

Tato jednoduchá a zároveň komplexní metoda nám umožňuje zlepšit náš život, naše vnímání světa kolem nás.

Co je podstatou metody One Brain?

Kýženým stavem, kterého chceme pomocí metody One Brain (nebo-li “jednotný mozek”) dosáhnout, je dokonalá spolupráce obou mozkových hemisfér, a tedy i jednota těla, mysli a ducha.

V našem mozku jsou uloženy veškeré informace, emoce, pocity a zkušenosti, které se udály od našeho početí po současnost. I když si je vědomě nepamatujeme, v podvědomí existují i nadále. Potenciál našeho mozku je obrovský, vědomě z něj využíváme jen asi 5 %. 

Při prožívání zážitků a životních situací, které vnímáme negativně, dochází k blokování energetického toku v mozku a vzniká nerovnováha mezi pravou a levou mozkovou hemisférou. Díky svalovému testu (používaného v metodě One Brain) můžeme v najít nejen místa se zablokovanou energií, ale i příčinu, která tuto blokaci způsobila. Vhodně zvolenými korekcemi umíme toto napravit a obnovit tak původní rovnováhu mozkových hemisfér.

Mozek zpracovává reálné i imaginární zážitky stejným způsobem – nerozlišuje, co z toho je a není skutečnost. Svou realitu si tedy vytváříme sami v naší hlavě z toho, jak vnímáme a cítíme dění kolem nás. Co máme sami v sobě, to také žijeme – cítíme a jednáme podle toho.

V průběhu života si utváříme svůj vlastní systém přesvědčení, který se s přibývajícími zkušenostmi a vědomosti neustále mění. Utváří ho nejen naše dobré či špatné zážitky, ale i to, co jsme kdy komu řekli nebo to, co jsme kdy o sobě slyšeli apod. Náš systém přesvědčení řídí naše vědomí. Některá naše přesvědčení nám brání žít spokojený a naplněný život (např. pocity méněcennosti, ztráta sebedůvěry a sebejistoty, komunikační bariéry apod.). Dostaneme-li se do rozporu s naším systémem přesvědčení, dostaví se stres. Během stresu dochází ke sníženému uvědomování, nedokážeme přemýšlet tak, jako v normálním stavu mysli a nevidíme proto různé možnosti řešení nastalé situace. Ve stresu opakujeme naučené reakce založené na negativní emoci prožité v minulosti. Více se našimi programy také zabývá neurolingvistické programování (NLP). Využijeme-li naše předchozí emoce a zkušenosti jako podnět, stanou se pro nás hybnou silou. Nic se ovšem v našem životě nezmění, dokud se nezmění náš systém přesvědčení.

S každou událostí, která se nám v životě přihodí, si do hlavy ukládáme i to, jak danou situaci vnímáme a jaké při tom prožíváme emoce. Dochází i ke srovnávání s našimi předchozími zkušenostmi. Procesu spojení události, jejího vnímání a emoce se říká fúze. Ta může být kratší něž tři vteřiny, ale její negativní účinky nás pak mohou ovlivňovat celý život. Další podobné situace v nás od té doby vyvolávají podobné emoce a reagujeme na ně obdobně. Defúzí nebo-li odblokováním dokážeme uvolnit emoci, která je spojena s danou událostí. Změníme tak vnímání dané události i událostí jí podobných. Osvobodíme se od strachu, kterým jsme kdysi zatížili svůj systém přesvědčení. Po odbloku nezapomeneme, co se v minulosti stalo, ale změníme emoci spojenou s touto vzpomínkou tak, že už pro nás nebude stresující.

Je nutné odblokovávat nejen přítomnost (ve vědomí), ale i minulost (v podvědomí). Pokud bychom odblokovali jen přítomnost, naskočili bychom opět při prvním působení stresoru na náš starý a nechtěný program uložený v minulosti. Je proto nezbytně nutné měnit daný stav i v minulosti,tedy v podvědomí.

Jak probíhá kineziologické sezení?

Základní podmínkou úspěšné terapie je vždy motivace a osobní odhodlání klienta. Když klient přijde se svým problémem, který chce řešit, určíme nejprve na barometru chování hlavní emoci, která je s daným problémem spojena a dále procento negativního a pozitivního emocionálního náboje. Poté vytestujeme a provedeme vhodné korekce v přítomnosti. Ve věkové recesi následně najdeme věk nejlepší pro odblokování, případně věk vzniku příčiny. Pomocí různých korekčních technik (specifických mentálních a fyzických cvičení či dotyků akupresurních bodů) vytestovaných každému “na míru” pracujeme na daném problému. Vložením nového pozitivního obrazu, tzv. infúzí, změníme vnímání zážitku. Minulost tak již nebude ovlivňovat klientovo další rozhodování v přítomnosti. Sezení je skončeno, jakmile dosáhneme nulového negativního a plného pozitivního emocionálního náboje.

Testování svalů není nic jiného než pokládání otázek, kdy současně při tom vyvíjíme velice jemný tlak na určité svaly a pozorujeme odpověď těla. Negativní emocionální náboj sval oslabuje, pozitivní jej zpevní. Testováním svalů získáváme odpovědi nejen z úrovně vědomí, ale i z podvědomí.

Po skončení sezení se klient cítí zpravidla velice uvolněně, protože se zbaví stresů, které ho již nějakou dobu trápily. Někdy je vhodné, aby klient vybrané korekce dělal i doma po dobu několika dnů nebo týdnů, aby nastalé změny mohly být dobře integrovány.

Zdárné řešení nejrůznějších emocionálních problémů můžou velmi dobře podpořit i Bachovy květové esence.

Pro koho je kineziologie One Brain vhodná?

Metoda One Brain je vhodná pro všechny, kteří chtějí své problémy řešit a posunout se ve svém životě dál (nebo spíše blíž ke svému cíli). Už to, že si daný problém uvědomíme a přestaneme jeho existenci popírat, je důležitým krokem k pozitivní změně. Kineziologie pomáhá při řešení jakéhokoliv psychického nebo fyzického problému, který vznikl v důsledku negativního emocionálního zážitku. Terapii mohou podstoupit jak dospělí, tak děti, a to buď přímo nebo přes prostředníka. Metodou One Brain umíme pracovat i se zvířaty.

V poradně spolu můžeme pracovat na jakémkoliv tématu – na odstranění toho, co Vám nevyhovuje, co neodpovídá Vašim představám, nebo na tom, co se Vám v životě nedaří – zkrátka na všem, co byste chtěli či potřebovali změnit. Vždy společně najdeme odpověď a pochopíme, co je potřeba dělat jinak, aby se změnila Vaše realita.

Některé problémy lze zpracovat snadno a s okamžitým efektem, na jiných je potřeba pracovat déle. Obecně platí, že čím je problém hlouběji zakořeněný, tím obtížnější je jeho řešení.

Příkladem situací, které můžeme řešit jsou:

  • osobní vztahy – vztahy v rodině, partnerské vztahy, opakované rozchody, problém s navázáním nového vztahu, stres z prožitého rozchodu/rozvodu, sourozenecké vztahy, vztah k sobě samému apod.,
  • pracovní vztahy – vztah k podřízenému/nadřízenému, vztahy na pracovišti, potíže se sháněním práce, strach ze ztráty zaměstnání, přepracovanost, motivace k práci, zvládání náročných pozic, vedení týmu, odlišení osobního a pracovního života apod.,
  • rodina a životní situace – problémy s otěhotněním, příprava na porod, zpracování porodního prožitku, výchova dětí, dospívání dětí, odchod dětí z rodiny, svatba, rozchod/rozvod, neúplná rodina, nová rodina, úmrtí blízkého člověka, potrat, apod.
  • děti – sebevědomí dětí, potíže s usínáním, noční můry, strach z loučení, vztah s dospívajícími dětmi, agresivita, apod.,
  • učení a poruchy učení (u dětí i dospělých) – strach ze zkoušek, nesoustředěnost, specifické poruchy učení (tzv. “dys” poruchy), hyperaktivita, tréma, problémy s pamětí, stres spojený s nástupem do školky/školy, strach z učitele, konflikty se spolužáky, šikana apod.,
  • strachy a fóbie nejrůznějšího charakteru – strach z výšek, ze zvířat, z lidí, strach z malých prostor, úzkosti, poruchy příjmu potravy apod., 
  • zdravotní potíže – kineziologie je vhodná podpůrná metoda jakékoliv léčby. Mnoho nemocí začíná “v hlavě” (tedy má svou psychickou podstatu), kineziologie může usnadnit léčení zdravotního problému nebo jej zcela odstranit, ať už je původ nemoci jakýkoliv (např. alergie, obezita, opakující se nemoci,jako např. záněty v krku, bolest zad, bolest kloubů, ztráta energie, únava, apod.),
  • osobní růst – hledání sebe sama, zvyšování sebevědomí, sebeúcta, sebeláska, dosahování cílů, komunikační bariéry, odbourání závislostí apod.,

… a mnohé další.


Kolik je potřeba sezení k vyřešení problému?

Dopředu není možné říci, kolik sezení je zapotřebí k vyřešení konkrétního tématu. Je to velice individuální. Hledání příčin je jako skládání puzzle – někdy je to snadné, dílků je málo a dobře do sebe zapadají, jindy je to náročnější. Někdy stačí jedno sezení na zvládnutí jednoho konkrétního tématu, zpravidla jich je však zapotřebí více. Obecně se doporučuje, aby klient absolvoval alespoň tři kineziologická sezení. Při každém dalším jdeme více a více do hloubky; vy i já si uvědomujeme více věcí a vidíme více souvislostí. Klíčovou roli v otázce počtu sezení hrají dva zásadní faktory, a to délka trvání problému a “prokořeněnost” do různých oblastí života. Zlepšení zpravidla nastává už po prvním sezení. Vždy závisí na ochotě klienta se postavit řešenému a dělat potřebné kroky a korekce.

Mým záměrem je, abychom na jednom sezení odvedli vždy maximum. Dělám vše pro to, abyste odcházeli s úlevou a byli schopni nového jednání a nových rozhodnutí.

Jak často je potřeba chodit na sezení?

Stejně jako v předchozím případě je i toto velice individuální. Svým klientům radím, ať se objednají, když cítí, že to potřebují. Někomu vyhovuje chodit jednou za 14 dní, někomu jednou za měsíc, někdo potřebuje delší čas na zpracování informací z předešlého sezení.

© červen 2023

Poradna Evelína